Producenci

REKLAMA

eBiuletyn-Nowości

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy (zwany dalej „Sklepem”) działający pod adresami antywir24.pl jest własnością i jest prowadzony przez Softnow Regina Kiluk z siedzibą w Warszawie (01-707), ul. Kiełpińska 3/96, REGON 142541987, NIP 118-132-01-10, numer telefonu: +48 530 339 506, (od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-17:00), e-mail: sklep@antywir24.pl.

 2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie jest konsument (zwany dalej „Osobą prywatną”) lub inny podmiot, w szczególności przedsiębiorca (zwany dalej „Firmą”). Osoby prywatne i Firmy zwani są dalej łącznie „Klientami”. Stroną dokonującą sprzedaży Softnow Regina Kiluk (zwana dalej „Sprzedawcą” lub „Softnow”).

 3. Niniejszy regulamin Sklepu (zwany dalej „Regulaminem”) określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki zawierania umów za pośrednictwem Sklepu oraz tryb postępowaniareklamacyjnego.

 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu oraz w siedzibie Sprzedawcy.

 

§ 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


 1. Przedmiotem sprzedaży jest znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej, prezentowane na stronie internetowej Sklepu oprogramowanie komputerowe w formie licencji oraz urządzenia (zwane dalej łącznie „Produktami”).

 2. Oprogramowanie oferowane w Sklepie jest licencjonowane przez jego producentów. Warunki korzystania z oprogramowania określa umowa licencyjna dotycząca danego Produktu.

 3. Oprogramowanie jest dostarczane w wersji elektronicznej (bez nośnika). Link umożliwiający pobranie wersji instalacyjnej oprogramowania komputerowego z Internetu jest przesyłany Klientowi po dokonaniu płatności na podany przez niego adres e-mail.

 4. Klientowi dostarcza się certyfikat licencyjny zawierający kody aktywacyjne do programu lub klucz licencyjny z instrukcją drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail.

 5. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu przy każdym Produkcie są wyrażone w polskich złotych (PLN) i są wiążące w chwili składania zamówienia. Zapłata ceny jest dokonywana w polskich złotych.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian oferty handlowej, w szczególności wycofania każdego Produktu, wprowadzania nowych Produktów do oferty, ogłaszania i odwoływania akcji promocyjnych oraz zmiany cennika Produktów i kosztów dostawy.

 7. Cena Produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny może ulec zmianie. Zmiany nie będą obejmować Produktów, na które złożone zamówienie zostało przyjęte do realizacji.

 

§ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


 1. Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu są następujące: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.

 2. Zakazane jest podejmowanie czynności i dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 4. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA


 1. Złożenie zamówienia w Sklepie następuje wyłącznie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza na stronie internetowej Sklepu oraz akceptację postanowień Regulaminu przez zaznaczenie pola w formularzu. Prawidłowo wypełniony formularz zawiera obowiązkowo następujące dane Klienta: imię i nazwisko lub pełna nazwa wraz z imieniem i nazwiskiem osoby kontaktowej (dotyczy Firmy), adres zamieszkania lub siedziby Firmy (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwa miejscowości), numer NIP (dotyczy Firmy), adres elektroniczny (e-mail), numer telefonu.

 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały tydzień.

 3. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godzinie 15:00 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, będą przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.

 

§ 5. Realizacja sprzedaży w AntyWir24.pl odbywa się wg. następującej procedury:

 

 1. Należy dokonać wyboru Produktu, który zamierza się kupić. Jeżeli wybrany Produkt, jest niedostępny na stronie głównej Sklepu, należy skorzystać z menu po lewej stronie ekranu.

 2. Po wybraniu Produktu Klientowi zostanie zaprezentowana oferta na zakup minimalnej możliwej do zamówienia ilości danego Produktu. Jeżeli Klient chce kupić większą ilość niż zaprezentowana, należy wpisać odpowiednią ilość w polu: liczba użytkowników w ramach licencji lub ilość licencji lub liczba urządzeń. Jeżeli Klient posiada kod promocyjny, to należy w zakładce „Bony rabatowe”  wpisać go w widocznym polu.

 3. Jeżeli Klient zamawia przedłużenie licencji na programy, po wybraniu produktu powinien zaznaczyć odpowiednią opcję na rozwijanym pasku.  

 4. Spośród zaprezentowanych opcji należy wybrać jedną, poprzez kliknięcie w przycisk „Dodaj do koszyka” przy wybranej opcji.

 5. Po kliknięciu w przycisk „Dodaj do koszyka” pojawia się formularz umożliwiający podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia (dane do certyfikatu licencyjnego oraz dane do wystawienia faktury). W pierwszej kolejności Klient musi wybrać czy jest Osobą prywatną czy Firmą, a następnie uzupełnić dane do realizacji zamówienia. Na tym etapie, Klient będący Osobą prywatną deklaruje, czy chce otrzymać fakturę VAT pocztą. Następnie należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówienia oraz zaakceptować Regulamin. Po uzupełnieniu danych należy kliknąć przycisk „Dalej”.

 6. W kolejnym oknie pojawi się podsumowanie zamówienia. Wszystkie informacje zostaną raz jeszcze wyświetlone na ekranie aby umożliwić Klientowi ich ostateczną weryfikację. Klient jest zobowiązany sprawdzić uważnie wszystkie podane przez siebie dane. Jeżeli przedmiot zamówienia oraz podane przez Klienta dane zgadzają się, należy kliknąć przycisk „Zamawiam”. Kliknięcie w przycisk „Zamawiam” będzie skuteczne tylko jeśli Klient wypełni wszystkie wymagane pola. Sklep automatycznie dokona sprawdzenia poprawności podanych danych. Jeżeli któreś z wymaganych pól nie zostanie wypełnione lub będzie zawierało nieprawidłowe dane, zostanie wyświetlona stosowna informacja. W takim wypadku należy uzupełnić lub poprawić dane i ponownie kliknąć przycisk „Zamawiam”.

 7. Formularze wypełnione błędnie lub niekompletne nie będą przyjmowane do realizacji.

 8. Z momentem pozytywnej weryfikacji wypełnionego formularza, zamówienie zostaje skierowane do realizacji.

 9. Po złożeniu zamówienia pojawi się okno z potwierdzeniem złożenia zamówienia, a na adres e-mail podany przez Klienta zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia zawierające: numer zamówienia, informacje o wybranym przez Klienta produkcie, wartość brutto zamówienia, link do pobrania faktury pro-forma.

 10. W oknie z potwierdzeniem złożenia zamówienia Klient będzie miał również możliwość wyboru sposobu płatności.

 11. Licencje na wszystkie programy dostarczane są w wersji elektronicznej (dostarczany jest certyfikat licencyjny, link do strony z wersją instalacyjną programu oraz klucz lub numer seryjny umożliwiający pobranie i instalację oprogramowania).

 12. Jeżeli Klient wybrał płatność tradycyjnym przelewem, płatność musi zostać uregulowana w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. Po dokonaniu zapłaty zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 5 dni roboczych od daty zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy.

 13. Jeżeli Klient wybrał płatność on-line należy kliknąć w przycisk „Dokonaj płatności”. Klient zostanie przeniesiony na stronę bezpiecznych płatności firmy Payu, gdzie w celu dokonania płatności należy postępować zgodnie z instrukcjami. Po dokonaniu płatności zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 2-3 dni roboczych od daty zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy.

 

§ 6. WARUNKI I FORMY PŁATNOŚCI

 

 1. On-line przelew z banku internetowego. Płatność musi zostać dokonana on-line tzn. bezpośrednio ze Sklepu. Po potwierdzeniu danych adresowych i ostatecznym złożeniu zamówienia Klient zostaje przekierowany na bezpieczną stronę firmy http://www.payu.pl/, gdzie dokonuje wyboru banku. Sprzedawca akceptuje przelewy on-line wyłącznie z następujących banków internetowych:

 2. Przelew tradycyjny. Płatność dokonuje się za pomocą przelewu na konto sprzedawcy: BPH SA odział Żary, nr konta  64 1060 0076 0000 3260 0156 6869 Płatność musi zostać dokonana w terminie 7 dni od momentu złożenia zamówienia pod rygorem anulowania zamówienia.

 3. Numer konta jest uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu i jest przesyłany w e-mailu z potwierdzeniem zamówienia.

 4. Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu 100% zaliczki na konto Sprzedawcy.

 5. W przypadku Klientów będących płatnikami VAT, faktury VAT potwierdzające kwotę zakupu oraz wyszczególniające zakupione Produkty wysyłane są przesyłką pocztową za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 6. W przypadku Osób prywatnych, faktury VAT są przesyłane przesyłką pocztową za pośrednictwem Poczty Polskiej, chyba że klient wyrazi wolę otrzymania skanu faktury drogą elektroniczną w formacie PDF – w tym przypadku skan faktury wysyłany jest pocztą elektroniczną, natomiast oryginał dostępny jest do odbioru w siedzibie Sprzedawcy.

 7. W wypadku zaistnienia jakichkolwiek błędów lub pomyłek Klient ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym Sprzedawcy.

 

§ 7. DOSTAWA


 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe złożenie zamówienia oraz dokonanie płatności.

 2. Płatność uznaje się za dokonaną w chwili zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego podania przez Klienta danych w formularzu.

 4. Certyfikaty licencyjne oraz linki do pobrania Produktu będą wysyłane drogą elektroniczną (e-mail) w terminie do 5 dni roboczych od daty dokonania płatności za zamówienie. 

 5. Dostawa drogą elektroniczną (e-mail), jak również wysyłka przesyłki pocztowej za pośrednictwem Poczty Polskiej jest bezpłatna.

 

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO


 1. Odstąpienie od umowy przez konsumenta odbywa się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r. Nr 22, poz. 271 ze zm.).

 2. Osoba prywatna, która zawarła umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, licząc od dnia wydania rzeczy.  Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Pisemne oświadczenie Klienta o skorzystaniu z prawa zwrotu może zawierać preferowaną formę rozliczenia zwrotu.

 3. Produkt powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym łącznie z oryginałami wszystkich dokumentów, z którymi Produkt został dostarczony. Klient ponosi koszty przesyłki Produktu zwracanego do Sklepu. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 4. Osoba prywatna nabywając Produkt w wersji elektronicznej (bez nośnika) wyraża zgodę na udostępnienie licencji na korzystanie z oprogramowania w postaci klucza do programu przed upływem 10-dniowego terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 7 ust.1 Ustawy, o której mowa w § 7 pkt 2 Regulaminu. W związku z powyższym w odniesieniu do oprogramowania zakupionego w wersji elektronicznej Osobie prywatnej nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z art.10 ust. 3 pkt 1 tejże ustawy.

 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Osobie prywatnej w wypadkach dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

 6. Reklamacje należy wnosić na adres e-mail sklep@antywir24.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w § 1 pkt wraz z przedstawieniem dowodu zakupu.

 7. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź w sprawie rozpatrzeniareklamacji Klient otrzyma na adres e-mail lub w formie pisemnej.

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie dane osobowe pozyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. W żadnym przypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 2. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe, które uniemożliwiły realizację umowy.Regulamin obowiązuje od 1 października 2011 

 


 Polityka Prywatności


 1. Softniow Regina Kiluk (dalej Softnow) przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności osób odwiedzających serwisy internetowe w domenach, w szczególności *.antywir24.pl oraz osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem sklepu internetowego : antywir24.pl.

 2. Administratorem danych osobowych Softnow Regina Kiluk z siedzibą w Warszawie (01-707), ul. Kiełpińska 3/96, REGON 142541987, NIP 118-132-01-10.

 3. Softnow przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. W szczególności Softnow ściśle przestrzega Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) i przepisów wykonawczych oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 4. Softnow stosuje wymagane przez polskie prawo zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

 5. Softnow nie zabiega o identyfikację użytkowników stron internetowych firmy i zbiera tylko te dane, które zostały dobrowolnie przekazane. Softnow przechowuje przekazane przez Państwa informacje w systemie informatycznym z zachowaniem środków bezpieczeństwa, w tym z wykorzystaniem zabezpieczeń programowych i sprzętowych.

 6. Przesłane przez Państwa maile są archiwizowane głównie w celach statystycznych. Żadne dane identyfikacyjne nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że wymagają tego przepisy prawa.

 7. Podane przez użytkownika dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Softnow.

 8. Na stronach internetowych Softnow udostępnione są odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, na których nie obowiązuje niniejsza polityka. Softnow nie ponosi odpowiedzialności za zasady przestrzegania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy zapoznanie się z treścią zasad na poszczególnych serwisach www.

 9. W trakcie realizacji transakcji w sklepie internetowym Softnow nie zbiera informacji na temat kont bankowych swoich klientów. W przypadku realizowania płatności poprzez PayU to  całość procesu jest realizowana za pośrednictwem tej firmy, która obsługuje ten proces na prośbę klienta przy użyciu bezpiecznej technologii transmisji.

 10. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Softnow należytej staranności. Do szczególnych typów zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem publicznej sieci należy między innymi możliwość przechwycenia części bądź całości informacji przesyłanych między Państwa przeglądarką sieci Web a naszym serwisem. Dotyczy szczególnie serwisów wyposażonych w aktywną zawartość wykraczającą poza standard HTML. Korzystanie z serwisu internetowego wiąże się z udostępnieniem informacji o Państwa przeglądarce internetowej (jej nazwa i wersja), systemie operacyjnym, adresie IP (domenie) i innych.

 11. Serwisy Softnow wykorzystują mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka). Mechanizm ten odpowiada za ułatwienie dostępu użytkownikom do zasobów zgromadzonych w ich obrębie. Mechanizm ten nie jest wykorzystywany celem pobierania danych osobowych użytkowników ani żadnych innych informacji na ich temat. Do prawidłowego funkcjonowania serwisów niezbędne jest uaktywnienie funkcjonalności cookies w ustawieniach przeglądarki.


   

  W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności prosimy o kontakt kontakt@antywir24.pl

 

Życzymy udanych zakupów


REKLAMA

test