Producenci

REKLAMA

eBiuletyn-Nowości

 1. Softnow Regina Kiluk (dalej Softnow) przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności osób odwiedzających serwisy internetowe w domenach, w szczególności *.antywir24.pl oraz osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem sklepu internetowego : antywir24.pl.

 2. Administratorem danych osobowych Softnow Regina Kiluk z siedzibą w Warszawie (01-707), ul. Kiełpińska 3/96, REGON 142541987, NIP 118-132-01-10.

 3. Softnow przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. W szczególności Softnow ściśle przestrzega Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) i przepisów wykonawczych oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 4. Softnow stosuje wymagane przez polskie prawo zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

 5. Softnow nie zabiega o identyfikację użytkowników stron internetowych firmy i zbiera tylko te dane, które zostały dobrowolnie przekazane. Softnow przechowuje przekazane przez Państwa informacje w systemie informatycznym z zachowaniem środków bezpieczeństwa, w tym z wykorzystaniem zabezpieczeń programowych i sprzętowych.

 6. Przesłane przez Państwa maile są archiwizowane głównie w celach statystycznych. Żadne dane identyfikacyjne nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że wymagają tego przepisy prawa.

 7. Podane przez użytkownika dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Softnow.

 8. Na stronach internetowych Softnow udostępnione są odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, na których nie obowiązuje niniejsza polityka. Softnow nie ponosi odpowiedzialności za zasady przestrzegania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy zapoznanie się z treścią zasad na poszczególnych serwisach www.

 9. W trakcie realizacji transakcji w sklepie internetowym Softnow nie zbiera informacji na temat kont bankowych swoich klientów. W przypadku realizowania płatności poprzez PayU to  całość procesu jest realizowana za pośrednictwem tej firmy, która obsługuje ten proces na prośbę klienta przy użyciu bezpiecznej technologii transmisji.

 10. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Softnow należytej staranności. Do szczególnych typów zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem publicznej sieci należy między innymi możliwość przechwycenia części bądź całości informacji przesyłanych między Państwa przeglądarką sieci Web a naszym serwisem. Dotyczy szczególnie serwisów wyposażonych w aktywną zawartość wykraczającą poza standard HTML. Korzystanie z serwisu internetowego wiąże się z udostępnieniem informacji o Państwa przeglądarce internetowej (jej nazwa i wersja), systemie operacyjnym, adresie IP (domenie) i innych.

 11. Serwisy Softnow wykorzystują mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka). Mechanizm ten odpowiada za ułatwienie dostępu użytkownikom do zasobów zgromadzonych w ich obrębie. Mechanizm ten nie jest wykorzystywany celem pobierania danych osobowych użytkowników ani żadnych innych informacji na ich temat. Do prawidłowego funkcjonowania serwisów niezbędne jest uaktywnienie funkcjonalności cookies w ustawieniach przeglądarki.


   

 W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności prosimy o kontakt kontakt@antywir24.pl


REKLAMA

test